28 abr., 2022

El grup de Junts per Catalunya presenta una moció en defensa de la pagesia i el món rural després de les gelades de principis d’abril

  • La moció es debatrà en el ple de la institució del proper mes de maig i vol ser una mostra més de cura, afecte i la necessitat d’articular respostes a la greu situació que viu la nostra pagesia.
  • Vol donar impuls i donar resposta als diferents moviments i reunions que el sector de la pagesia està mantenint amb diferents institucions.

La Diputada – Portaveu, Rosa Pujol i Esteve i el Diputat Jordi Llanes i Valls, volen traslladar tot el reconeixement, el suport i l’acompanyament al sector en aquests moments d’incertesa i dificultat.

“Han passat 3 setmanes ja de les gelades i el Govern encara guarda silenci i mira cap a un altre lloc”, “reclamem de forma urgent ajuts directes a la pagesia per fer front a la crisi del sector. La pagesia no pot esperar més”, defensa la Diputada – Portaveu Rosa Pujol.

Jordi Llanes afegeix: “ara és el moment de fets i respostes tangibles i reals davant la fragilitat de les empreses agràries familiars, les cooperatives”.

Moció

ROSA PUJOL ESTEVE, com a portaveu del grup de Junts per Catalunya, a l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten a la consideració del Ple de la Diputació la següent: 

SALVEM LA PAGESIA, DEFENSEM EL MÓN RURAL

La catàstrofe natural causada per les intenses gelades, produïdes durant els primers dies del mes d’abril de 2022, arribant a temperatures de fins a 7 graus sota zero, han afectat municipis de les comarques del Pla de Lleida, d’Osca i de Saragossa. Les zones descrites representen la zona més important de producció fructícola i d’ametlla de l’estat espanyol.

Aquestes gelades han tingut una primera conseqüència en forma de pèrdues de les collites que van des del 90 al 100% en gairebé tots els cultius de fruita dolça i varietats de fruits secs, en especial de l’ametlla. Estem davant de la pitjor situació climatològica en els 42 anys d’història des de que hi ha assegurança agrària. La gravetat de la situació és reconeguda pel propi organisme d’Agroseguro, estimant més de 37.000 hectàrees afectades en diferents cultius, que es tradueix en unes indemnitzacions de fins a 150 milions d’euros.

Cal recordar que el sector agrari pateix una crisi que provoca la reducció de la renda agrària entre d’altres conseqüències. Tanmateix, no existeix relleu generacional al camp perquè els nostres joves no hi veuen viabilitat. La pròpia Comissió Europea ho veu com un dels principals problemes de l’agricultura europea; per cada pagès que té menys de 40 anys, n’hi ha 4 que en tenen més de 65.

Som un sector que no únicament produïm aliment de qualitat i proporcionem un dret bàsic com és el de l’alimentació a la societat, també generem riquesa més enllà dels nostres productes alimentaris. La utilització de productes com; caixes, embalatges, productes fitosanitaris i adobs, maquinària agrícola, vivers i el procés de manipulació, transformació i venda d’aquests productes des de les centrals transformadores, mostren l’efecte “tracció” del sector i han estat el motor que ha ajudat al desenvolupament dels nostres pobles conjuntament amb un teixit d’empreses de serveis que necessiten d’uns mínims de renda agrària de la pagesia per a continuar existint. Les diferents estimacions fetes fins ara calculen que hi haurà una pèrdua, mínima de més de 500 milions d’euros i una reducció de contractació de 40.000 persones entre les explotacions agràries i les centrals transformadores.

La situació descrita fica molt en entredit la viabilitat del sector i dels nostres pobles.

Atès que ja és el tercer any consecutiu que es produeixen gelades , les quals s’afegeix a la crisi que pateix el sector primari en general,

Atès que fa aproximadament una dècada que patim una crisi de preus i altres condicions climàtiques adverses de la qual el sector encara no s’ha recuperat .

Atès que la supervivència de les explotacions agràries familiars va estretament lligada al teixit social i donen vida a cadascún dels pobles que viuen de l’agricultura. És de vital importància evitar l’abandonament de l’activitat agrícola ni de cap explotació familiar.

Mantenir la renda agrària, davant d’aquestes circumstàncies climàtiques excepcionals, ha de ser el pal de paller de les administracions per continuar donant vida als nostres pobles.

Per tot això exposat, el grup de Junts per Catalunya a proposta de la Plataforma Salvem la pagesia, defensem el món rural, proposa l’adopció dels acords següents:

Primer.– Instar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a una descripció acurada i fefaent del grau d’afectació en la producció agrària per tal que sigui traslladada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España amb l’objectiu d’aplicar-hi una adequació de la fiscalitat per la pagesia que tributa sota el sistema de mòduls de l’IRPF corresponent a l’exercici 2022, fent extensiva aquesta adequació fiscal a l’impost de societats de les empreses agràries dedicades a aquests cultius.

Segon.– La concessió immediata d’ajuts directes als agricultors afectats per la catàstrofe climàtica assenyalada en aquest text.

Tercer.– Adaptar les assegurances d’Agroseguro que donen cobertura als danys generats per les gelades a la situació de freqüència i intensitat causades per l’evident canvi climàtic.

Quart.– Demanar el suport de totes les administracions supramunicipals, autonòmiques i estatals per fixar una reunió amb una representació de la plataforma “Salvem la pagesia, defensem el món rural”, que aglutina representants de totes les organitzacions agràries i Ajuntaments del territori, amb el Consell d’Administració d’Agroseguro per tal d’exposar i articular la necessitat de les modificacions estructurals que és necessari aplicar en les assegurances per a futures campanyes agràries.

Cinquè.– Articular totes les mesures necessàries per salvaguardar del tancament les cooperatives i centrals fructícoles, atès que perden els ingressos que genera la manipulació i comercialització dels productes agraris i han de fer front a uns costos d’estructura cada cop més elevats.

Sisè.– Acordar comunicar l’adopció d’aquesta moció als Ajuntaments i els Consells Comarcals de les Terres de Lleida, a la Diputació de Lleida, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a la Subdelegació del Govern a Lleida, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Ministerio de Hacienda y Función Pública i al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Lleida, 28 d’abril de 2022