Titularitat del web

Identitat: Diputació de Lleida
Domicili: C/ del Carme 26, (25007 Lleida)
NIF. Núm: V25856550
Telèfon: 973704091
Correu electrònic: jxcat@diputaciolleida.cat

La Diputació de Lleida (en endevant Diputació) com a titular i responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar tota la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties. A més, es compromet a complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Condicions d’ús de la pàgina web de la Diputació

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita. Tot això d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres. Tampoc que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, la Diputació es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
 • La Diputació no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus. Així mateix, no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.
 • L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions en el present avís legal.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.

Condicions per l’usuari

En quant a les condicions per l’usuari:

 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa. D’aquesta manera la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a la Diputació mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada. Així doncs, s’ha de correspondre a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat. Tampoc del perjudici que aquesta informació provoqui a la Diputació o a tercers.
 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums. A més, es compromet a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites. Tampoc si aquestes estan expressament prohibides en les condicions d’ús i/o són contràries als drets i interessos de la Diputació. Això inclou els seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web. Tampoc dels sistemes d’informació o els documents, arxius ni qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de la Diputació, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.

Condicions de registre d’usuari

 • Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el registre d’usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada a l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.
 • Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.
 • L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut. De la mateixa manrea, la cessió, revelació o pèrdua d’aquesta contrasenya. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
 • El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Exclusió de garanties i responsabilitats

La Diputació s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web. Això sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al responsable. 

Des del lloc web de l’usuari  és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la Diputació no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests. En qualsevol cas, el responsable del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional. Paral·lelament, si aquest contravé la moral o l’ordre públic posará en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 

La Diputació no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials. En definitiva, qualsevol mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web del responsable del lloc web. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Servidor i pàgina web de la Diputació

La Diputació no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web. Per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats. De la mateixa manera, per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

La Diputació no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix d’una autorització. Aquesta ha de ser per escrit prèviament i per part de la Diputació, en qualitat de responsable del lloc web. En conseqüència, qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la Diputació serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris. En definitiva, són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que en pogués sorgir. 

Drets de propietat i modificació

La Diputació reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. No obstant, la seva sola menció o aparició en el lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitats del responsable del lloc web sobre els mateixos. Tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva part.

L’usuari del lloc web s’ha d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat en el lloc web.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través del següent correu electrònic: manel.sole@partitdemocrata.cat

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de la present política, els Jutjats i Tribunals que coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable. 

Última actualització: 02 de maig de 2021